Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

tiredeveryday
Miłość nie polegała na byciu z kimś jedynie w słonecznych dniach. Oznaczała trwanie przy tym kimś nawet w burzowe noce.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
tiredeveryday
tiredeveryday
8368 76b5 390
tiredeveryday
tiredeveryday
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viairmelin irmelin
tiredeveryday
4114 d395 390
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
tiredeveryday
2512 be27 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viairmelin irmelin
tiredeveryday

Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

tiredeveryday
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viamaua maua
tiredeveryday
3472 adfb 390
Reposted fromkaiee kaiee viakundel kundel
tiredeveryday
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaalliwantisyou alliwantisyou
tiredeveryday
1569 5733 390
Reposted fromcountingme countingme viaalliwantisyou alliwantisyou
tiredeveryday
tiredeveryday
tiredeveryday
6136 8b11 390
Reposted fromtost tost viafridays-karma fridays-karma
tiredeveryday
9330 e523 390
Reposted fromyczba yczba viafridays-karma fridays-karma
tiredeveryday
7678 fe1d 390
Agnieszka Osiecka i Marek Hłasko
tiredeveryday
2502 fd9d 390
tiredeveryday
tiredeveryday
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl