Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

tiredeveryday
tiredeveryday
Reposted fromsilence89 silence89 viaoutline outline
0850 abd5 390
Reposted frommadamebadass madamebadass viaoutline outline
6664 6689 390
Reposted fromnosmile nosmile viaoutline outline
tiredeveryday
Paradoks szczerości polega na tym, że najpierw ludzie jej od Ciebie oczekują, a potem maja do Ciebie o nią pretensje.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoutline outline
tiredeveryday
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from2708 2708 viaoutline outline
tiredeveryday
6578 e4b7 390
Reposted fromPoranny Poranny viastuckedinsoul stuckedinsoul
4669 3657 390

your-lovers-and-drifters:

Les cousins, 1959 (dir. Claude Chabrol) 

Reposted fromLittleJack LittleJack viastuckedinsoul stuckedinsoul
tiredeveryday
7729 6a35 390
Reposted fromtfu tfu viafridays-karma fridays-karma
tiredeveryday
tiredeveryday
2295 f1e1 390
Reposted fromkrzysk krzysk viafridays-karma fridays-karma
6436 9761 390

graceai:

I spotted this guy playing a tune on his guitar on the balcony last night 

Reposted fromtwice twice viafridays-karma fridays-karma
2775 621d 390
Reposted fromdivi divi viafridays-karma fridays-karma
tiredeveryday
1139 5975 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaxironical xironical
tiredeveryday
tiredeveryday
2148 cd88 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaoutline outline
tiredeveryday
6130 77ed 390
Reposted frommjoszu mjoszu viaoutline outline
6918 37e3 390

belowthy:

Italy

Reposted frombitner bitner

August 31 2017

tiredeveryday

"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

Jakub Żulczyk

Reposted fromUndomiel Undomiel vialadygrey ladygrey

August 17 2017

tiredeveryday
6732 5691 390
Reposted fromlakonika lakonika viafugitka fugitka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl