Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

tiredeveryday
0681 cabb 390

serious:

you’ll be fine 

8162 b8d3 390

unboxingearth:

Yuanyang rice terraces, Yunnan, China

tiredeveryday
4124 42ab 390
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
tiredeveryday
Nie uzależniaj swojego szczęścia od innych. Znajdź je w sobie.
— na dziś.
tiredeveryday
tiredeveryday
tiredeveryday
Mamihlapinatapai w języku yaghan oznacza uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
Reposted fromwagabunda wagabunda viaalliwantisyou alliwantisyou
tiredeveryday
1070 0bc1 390
tiredeveryday
tiredeveryday
tiredeveryday
3443 90fc 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaalliwantisyou alliwantisyou
0842 68bb 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viamirosia mirosia
tiredeveryday
1502 b3af 390
Reposted fromEkran Ekran viamirosia mirosia
tiredeveryday
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...). 
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
tiredeveryday
4596 4caf 390
Reposted fromkyte kyte viajanealicejones janealicejones
1508 e3e9 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl