Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

tiredeveryday
tiredeveryday
3868 1ea3 390
Reposted fromlittlefool littlefool viaalliwantisyou alliwantisyou
1775 4928 390

nicedawg:

James Dean - antique victrola and records

tiredeveryday
9012 d045 390
Reposted fromkrzysk krzysk viajanealicejones janealicejones
tiredeveryday
tiredeveryday
tiredeveryday
tiredeveryday
tiredeveryday
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viaemblemat emblemat
tiredeveryday
5354 093a 390
Reposted fromoutline outline viafridays-karma fridays-karma
tiredeveryday
3790 64c1 390
Reposted fromadaamanth adaamanth viafridays-karma fridays-karma
tiredeveryday
Na tym polega tragizm miłosci, że człowiek nie może kochać niczego bardziej niż tego, za czym tęskni.
— Jonathan Safran Foer - Strasznie głośno, niesamowicie blisko
tiredeveryday
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
tiredeveryday
2967 d0e1 390
tiredeveryday
5002 6bdb 390
Reposted frompoppyseed poppyseed viafridays-karma fridays-karma
1223 607a 390
tiredeveryday
3742 6dac 390
tiredeveryday
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viafridays-karma fridays-karma
tiredeveryday
4585 67e9 390
tiredeveryday
1628 c308 390
Reposted fromkreatura kreatura viafridays-karma fridays-karma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl