Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

tiredeveryday
5710 199c 390
Reposted fromdailylife dailylife vialaparisienne laparisienne
tiredeveryday
4924 ff4d 390
tiredeveryday
tiredeveryday
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow vialaparisienne laparisienne
tiredeveryday
The best thing about being short is people lifting you off the ground during hugs
Reposted fromdiebitchdie diebitchdie viacouples couples
tiredeveryday
tiredeveryday
8486 7b25 390
„Doświadczenie kliniczne wskazuje, że aby zrealizować ambitne zadanie przejścia pełnej analizy, pacjent musi się poczuć wystarczająco wygodnie, by pozwolić sobie w gabinecie terapeutycznym na regresję, to znaczy odczucie wszystkich intensywnych emocji typowych dla wczesnego dzieciństwa. Pacjenci zauważają najczęściej, że gdy w czasie terapii zaczynają się czuć jak w okresie dzieciństwa, poza gabinetem terapeutycznym mają wrażenie, że są dojrzalsi i bardziej autonomiczni."
Nancy McWilliams
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaparisienne laparisienne
tiredeveryday
0609 b74f 390
Reposted fromohshit ohshit vialaparisienne laparisienne
tiredeveryday
Stay humble! Stay content!
tiredeveryday
I always want more, with you.
— E. L. James
Reposted fromimaybebad imaybebad vialaparisienne laparisienne
tiredeveryday
0256 fd9e 390
Reposted fromcaligula caligula vialaparisienne laparisienne
tiredeveryday
9990 f236 390
Reposted frompeper peper viacouples couples
tiredeveryday
7410 6681 390

The Perks of Being a Wallflower (2012)

Reposted fromfantom fantom viacouples couples
tiredeveryday
5225 f91c 390
tiredeveryday

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viacouples couples
tiredeveryday
7551 c1c0 390
Reposted frompeper peper viacouples couples
tiredeveryday
5475 97b3 390
tiredeveryday
Tu chodzi mi tylko o impuls, o tę nagłą reakcję. O to coś, co czasami każe nam wstać i wyjść, albo wykonać coś, choć miałoby to kosztować nawet najwyższą cenę.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viawerterowska werterowska
tiredeveryday
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viaitcouldbeworse itcouldbeworse
tiredeveryday
5561 2c83 390
Reposted fromnyaako nyaako viaoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl